Roszczenia ISP względem abonenta cz. I.

Roszczenia ISP względem abonenta cz. I.

ZAPŁATA ABONAMENTU

Powiedzmy szczerze, że utopią jest sytuacja, gdy wszyscy abonenci na czas płacą swoje zobowiązania wynikające z dostarczanych im faktur, nie wypowiadają umowy przed upływem czasu na jaki została ona zawarta, zwracają router, czy nie naruszają obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Prowadząc działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług na rzecz kilkuset klientów należy liczyć się z tym, że prędzej czy później, któryś z klientów okaże się nielojalny i konieczne będzie dochodzenie od niego roszczeń. W cyklu najbliższych trzech wpisów opiszę Państwu najbardziej powszechne roszczenia, które przysługują ISP od abonenta.

KLARP-symbol-skrot-CMYK-czarny

W pierwszym wpisie dotyczącym roszczeń jakie ISP może kierować do swoich abonentów opiszę roszczenia o zapłatę należności z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych. W kolejnych wpisach jakie pojawią się w najbliższym czasie na blogu zajmę się kwestią dochodzenia od Abonenta roszczeń z tytułu zwrotu ulg, a następnie z tytułu odszkodowań za zniszczony lub niezwrócony sprzęt telekomunikacyjny.

Najczęstszym powodem sytuacji konfliktowych pomiędzy ISP, a abonentem jest brak zapłaty należności za świadczone usługi lub też uiszczanie opłat abonamentowych nieterminowo. We wzorcach umownych lub na fakturze (o ile kwestię tę regulują w ten sposób wzorce umowne) zazwyczaj wskazany jest termin do jakiego abonent powinien uiszczać opłaty z tytułu świadczonych usług. Każde opóźnienie w zapłacie związane jest z możliwością naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie, których wysokość określa art. 481 kodeksu cywilnego.

W przypadku, gdy abonentem jest przedsiębiorca możliwe jest dochodzenie odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, które są wyższe od standardowych odsetek, a także kwoty 40 Euro tytułem zwrotu kosztów odzyskiwania należności (art. 10 ust. 1 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w relacjach b2b zastrzec we wzorcu umownym odsetki maksymalne w przypadku opóźnienia w zapłacie. Z dużą ostrożnością z kolei zastrzegałbym odsetki wyższe, niż ustawowe za opóźnienie w relacjach z konsumentem, gdyż tego rodzaju postanowienie umowne może być uznane za klauzulę niedozwoloną.

Rozważyć należy również wszelkie ograniczenia nakładane na abonenta, będącego konsumentem, w związku z nieterminowym dokonywaniem płatności. Przede wszystkim nie jest dozwolone pobieranie dodatkowych opłat za odblokowanie usługi. Tego rodzaju postanowienia stanowią najczęściej klauzule niedozwolone (np. klauzula niedozwolona wpisana w poprzednim rejestrze klauzul niedozwolonych pod nr 6171). Zdarzają się również sytuacje, gdy abonentowi obniżana jest prędkość internetu, jeżeli przekroczy został termin płatności o określoną ilość dni. W takiej sytuacji konsument może bowiem kwestionować wysokość opłat abonamentowych za okres, w którym prędkość uległa obniżeniu.

CDN…

Więcej na ten i inne tematy interesujące dla Operatorów znajdziesz na blogu Operatel.pl

~ Michał Latuszewski Kancelaria KLARP

%d bloggers like this: