BlogBIG20200610b

~ Jerzy Figurski; SayF

Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na nowelizację Prawa Telekomunikacyjnego (PT) zawartą w art. 14 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 875), zmiany obowiązywać będą od 21 grudnia 2020 r

Forma dokumentowa dla abonenta
Coraz częściej przy zawieraniu umów z nowymi abonentami lub przedłużeniu umowy z aktualnym abonentem jest stosowana określona w kodeksie cywilnym dokumentowa forma umowy, która jest zgodna z art. 56 ust. 2 PT. Do tej pory PT precyzowało tylko możliwość zawierania w tej formie umowy na świadczenie usług pomijając formę wypowiedzenia czy też unieważnienia umowy i co do zasady rygor pisemnych oświadczeń był wymagany przez wszystkich przedsiębiorców.
Nowelizacja PT nakłada na przedsiębiorców stosujących tę formę zawierania umowy obowiązek umożliwienia abonentom stosowania formy dokumentowej również w przypadku unieważnienia lub rozwiązania zawartej umowy.
W przypadku skorzystania przez abonenta z dokumentowej formy wypowiedzenia umowy obowiązkiem przedsiębiorcy będzie w ciągu dnia roboczego potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia, dopuszczalne formy to SMS lub rozmowa telefoniczna.
Dodatkowo w ciągu 14 dni przedsiębiorca ma obowiązek potwierdzenia przyjęcia oświadczenia na trwałym nośniku (pismo tradycyjne, być może wiadomość na adres mailowy wpisany do umowy itp.), wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień rozwiązania umowy.
Są to nowe wymagania, na wdrożenie których przedsiębiorcy telekomunikacyjni mają ok 6 miesięcy.

Przedłużenie umowy na czas nieokreślony.
Kolejną nowością jest uregulowanie sposobów przedłużenia umowy zawartej na czas określony. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów każda umowa zawarta na czas określony po upływie czasu na jaki została zawarta będzie automatycznie zmieniana na czas nieokreślony, jeśli nie zostanie wypowiedziana przez abonenta, z możliwością 30 dniowego wypowiedzenia.
Niemniej na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym ciąży obowiązek poinformowania abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu umowy.
Ponadto przedsiębiorca telekomunikacyjny musi powiadomić abonenta o sposobach rozwiązania umowy, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

Przeniesienie numeru, a odpowiedzialność przedsiębiorcy
Jednocześnie na przedsiębiorców nałożono obowiązki związane z terminem zwolnienia numeru i rozpoczęcia świadczenia usługi.
Na podstawie nowelizacji przepisów w przypadku, gdy aktywacja usługi u nowego przedsiębiorcy nie dojdzie do skutku w uzgodnionym terminie abonentowi przysługuje rekompensata w wysokości ¼ sumy płaconych opłat za usługi za każdy dzień zwłoki. Niezależnie czy winnym jest dotychczasowy przedsiębiorca (wtedy on uiszcza rekompensatę) czy też nowy przedsiębiorca z różnych przyczyn nie będzie w stanie uruchomić nowej usługi (w tym przypadku to „nowy” przedsiębiorca płaci abonentowi).

~ Jerzy Figurski; SayF


 

Czytaj także:
UDOSTĘPNIANIE DANYCH O LOKALIZACJI
RETENCJA DANYCH