Kancelaria Orzeł (https://brightspot.pl/)

Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do krótkiego cyklu, który będziemy publikować na łamach iNews. Przedmiotem cyklu będzie przybliżenie problematyki akwizycji sieci – jej podstawowych aspektów organizacyjnych, prawnych i podatkowych. Pomysł cyklu powstał na podstawie pozytywnego odzewu czytelników na artykuł opublikowany przez Brightspot w 181 wydaniu magazynu iNews pod tytułem „Sieć za pożyczkę”.
Artykuł mogą przeczytać Państwo pod poniższym linkiem https://inews.pl/2021/03/10/siec-za-pozyczke/.
Tym sposobem rozpoczynając od kwestii najpopularniejszego sposobu finansowania sieci, przechodzimy do kolejnych zagadnień dotyczących zakupu sieci. W tym artykule przyjrzymy się kwestii audytu sieci na potrzeby jej zakupu. 

Co to jest audyt?

Audyt to badanie stanu przedmiotu transakcji. Badanie takie może mieć bardzo wszechstronny charakter, jednakże w przypadku badani sieci, najczęściej przeprowadza się audyt prawny, podatkowy lub technologiczny. W przypadku audytu prawnego i podatkowego, przedmiot badania i jego zakres zależy od tego w jakiej formie kupowana jest sieć. W przypadku, gdy sieć kupowana jest jako spółka (np. inny operator telekomunikacyjny), audytowi podlega cały podmiot we wszystkich aspektach jego działania. Dzieje się tak dlatego, że nabywca kupując spółkę bierze na siebie finansowe ryzyko, wszystkich dotychczasowych działań spółki – zaciągniętych zobowiązań, rozliczeń z urzędem skarbowym czy UKE, spełnienia obowiązków wobec operatorów infrastruktury przesyłowej i tak dalej.

Gdy sieć kupowana jest jako przedsiębiorstwo (zorganizowany w gospodarczą całość zespół aktywów spółki) lub jego zorganizowana część, zakres audytu jest dosyć zbliżony do tego wskazanego powyżej. Wynika to z faktu, że nabywca przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa chyba, że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. 

Zdecydowanie łatwiej wygląda kwestia audytu sieci rozumianej jako zestaw niezależnych aktywów. Tutaj należy skoncentrować się na badaniu skuteczności nabycia sieci przez sprzedającego, ustaleniu czy jest ona przedmiotem ograniczonych praw rzeczowych oraz czy sieć została posadowiona zgodnie z przepisami prawa.

Kto przeprowadza audyt?

Co do zasady (wyjątkiem jest chociażby audyt na potrzeby banku w związku z finansowaniem) nie ma wymogów formalnych co do osoby audytora. Sens audytu jest jednak taki, żeby przeprowadził go ktoś, kto się na tym zna – prawnik będący ekspertem prawa telekomunikacyjnego, specjalista od podatków czy technologii teletechnicznych. W praktyce audyt przeprowadzany jest przez specjalistyczne firmy, które delegują do zadania kilku fachowców. Wynika to z dwóch okoliczności. Po pierwsze mało jest osób, które posiadają wszystkie niezbędne kompetencje do oceny sieci pod względem prawnym, podatkowym czy technologicznym. Po drugie, audyt jest czasochłonny. Sprawny zespół jest w stanie zamknąć audyt w ciągu dwóch tygodni, podczas gdy jednej osobie mogłoby to zająć parę miesięcy.

Po co przeprowadza się audyt?

Audyt przeprowadza się z wielu powodów. Przede wszystkim Celem badania jest ustalenie precyzyjnej kondycji firmy i ryzyk związanych z jej nabyciem. Ewentualne naruszenia stwierdzone w toku audytu mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia tego, czy nabywca chce taką sieć kupić a jeżeli tak to za ile. Każde znalezione ryzyko da się przeliczyć na konkretną wartość, co pozwala uzyskać obniżkę ceny. 

Określenie ryzyk na etapie poprzedzającym przejecie sieci umożliwia wdrożenie odpowiednich środków zaradczych jeszcze przed przejściem ryzyk na nabywcę. Znając ryzyka związane z firmą, nabywca może uzależnić zakup od ich usunięcia przez sprzedającego. 

Ustalony w toku badania stan sieci jest podstawą do złożenia przez sprzedającego oświadczeń odnośnie jej kondycji. Ich nieprawdziwość będzie podstawą do zapłaty odszkodowania wobec nabywcy. W końcu – przeprowadzenie audytu jest wyrazem zachowania przez nabywcę należytej staranności przy zakupie przedsiębiorstwa, co jest prawną podstawą uniknięcia odpowiedzialności za długi związane z jego nabyciem.

Co po zakończeniu audytu?

Rezultatem audytu jest raport z audytu przedstawiający pełen obraz przedsiębiorstwa wraz ze wskazaniem zagrożeń jakie jego zakup może nieść dla nabywcy. Na podstawie ustaleń audytu nabywca wybiera jedną z kilku ścieżek działania. I tak, jeżeli dojdzie do stwierdzenia naruszeń nabywca może podjąć negocjacje ceny o wartość ustalonych ryzyk, zobowiązać sprzedającego do usunięcia nieprawidłowości przed dokonaniem sprzedaży lub zmienić strukturę transakcji w celu uniknięcia ryzyk po stronie nabywcy np. poprzez przeniesienie części przedsiębiorstwa do nowej spółki lub wydzielenie nowego podmiotu z istniejącej spółki. W przypadku rażących nieprawidłowości konieczne bywa odstąpienie od transakcji. Natomiast, jeżeli audyt naruszeń nie wykaże lub wykaże naruszenia niewielkie, kolejnym krokiem jest finalizacja transakcji na warunkach zbliżonych do uzgodnionych wstępnie przez strony.

Jeżeli interesują Państwa zagadnienia związane z akwizycją sieci, ich finansowaniem lub audytem, zapraszam do kontaktu – maciej.jojczyk@kancelariaorzel.pl

Autor jest prawnikiem i partnerem w Brightspot – https://brightspot.pl/


Czytaj także:
PRAWO SUKCESJI
SZYFR KODU GTU