BlogBIG20200507a

~ Grzegorz Szeliga, iNET GROUP Sp. z o.o.

Cześć!

Jak wszyscy wiemy UKE w zeszłym roku wydał decyzję zbiorczą regulującą obowiązki 192 podmiotów telekomunikacyjnych, w tym także bardzo wielu z Was – ISP.
Z racji, że decyzja mimo prób i wątpliwości co do trybu jej ogłoszenia (na stronie, o TU) weszła już w życie jakiś czas temu, w momencie ogłoszenia, pojawiły się u Was tak lubiane, nowe obowiązki. Gąszcz przepisów i niepewność interpretacji spowodowała potrzebę wytworzenia dokumentacji wzorcowej w celu spełnienia tych obowiązków w ramach działania jako operator o znaczącej pozycji rynkowej. Nie jesteś pewny czy Twoja pozycja jest aż tak znacząca? Sprawdź, a może znajdziesz się na tej liście.

Decyzja ta, oprócz „nobilitacji” z powodu pozycji rynkowej ma bardzo wymierne skutki – a więc nakłada:
1. obowiązek, o którym mowa w art. 34 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne, polegający na uwzględnianiu uzasadnionych wniosków przedsiębiorców telekomunikacyjnych o zapewnienie im dostępu telekomunikacyjnego, w tym użytkowania elementów sieci oraz udogodnień towarzyszących, w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji Operatora, poprzez:

a) zapewnienie elementów sieci telekomunikacyjnej niezbędnych do korzystania z usługi zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji Operatora,

b) przyznawanie dostępu do interfejsów, protokołów lub innych kluczowych technologii niezbędnych dla interoperacyjności usług,

c) zapewnienie infrastruktury telekomunikacyjnej, kolokacji oraz innych form wspólnego korzystania z budynków niezbędnych do korzystania z usługi zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji Operatora,

d) zapewnienie funkcji sieci niezbędnych do zapewnienia pełnej interoperacyjności usług,

e) zapewnienie połączenia sieci lub urządzeń telekomunikacyjnych oraz udogodnień z nimi związanych niezbędnych dla korzystania z usługi zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji Operatora,

f) prowadzenie w dobrej wierze negocjacji w sprawie dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji Operatora oraz utrzymywanie uprzednio ustanowionego dostępu telekomunikacyjnego w tym zakresie;

2. obowiązek, o którym mowa w art. 36 ustawy Prawo telekomunikacyjne, polegający na równym traktowaniu przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie dostępu telekomunikacyjnego w celu świadczenia usługi zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji Operatora, przez oferowanie jednakowych warunków w porównywalnych okolicznościach, a także oferowanie usług oraz udostępnianie informacji na warunkach nie gorszych od stosowanych w ramach własnego przedsiębiorstwa lub w stosunkach z podmiotami zależnymi;

3. obowiązek, o którym mowa w art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne,
polegający na ogłaszaniu informacji w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji Operatora, dotyczących specyfikacji technicznych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, charakterystyki sieci, zasad i warunków świadczenia usług oraz korzystania z sieci, a także opłat, przy czym:

– zakres ogłaszanych informacji obejmuje wszystkie informacje dotyczące specyfikacji technicznych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, charakterystyki sieci, zasad i warunków świadczenia usług oraz korzystania z sieci, a także opłat, niezbędne do przygotowania przez zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych wniosku w sprawie zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji Operatora,

– publikacja wskazanych powyżej informacji nastąpi w formie elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej (www) Operatora,

– wskazane powyżej informacje należy ogłosić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji, a w przypadku zmiany zakresu bądź treści publikowanej informacji należy ją ogłosić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 tygodnia od wprowadzonej zmiany,

4. obowiązek, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo telekomunikacyjne, polegający na stosowaniu, opłat za zakańczanie połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji Operatora (dalej także „stawki FTR”) w wysokości, ustalonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (zwanego dalej „Prezesem UKE” lub „Regulatorem”) w oparciu o model operatora efektywnego zgodny z Zaleceniem Komisji z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych (2009/396/WE) (dalej także „Zalecenie FTR/MTR”). Wysokość opłaty zostanie ustalona przez Prezesa UKE w odrębnej decyzji częściowej wydanej w niniejszym postępowaniu administracyjnym.

Dzięki specjalistom z kancelarii KLARP – naszego inetowego oddziału walecznych prawników na froncie prawa telekomunikacyjnego taka dokumentacja powstała. Jest w niej zawarta instrukcja postępowania i przykładowe załączniki (techniczny i finansowy) pozwalające Wam przygotować się na zapytania od innych operatorów hurtowych w sprawie warunków dostępu do Waszej puli zakończeń sieci głosowej. Nie ma co się łudzić – takie pytania się pojawią, bo są jak najbardziej na miejscu – Wy także możecie je zadawać w atrakcyjnych dla Was kierunkach. Obowiązki zostały narzucone, odwrotu nie ma – trzeba z nimi żyć, przygotować się i … Łączyć się ze sobą zgodnie z tymi regulacjami.

Dokumentacja jest dostępna z bezpłatną licencją do wykorzystania przez członków iNET Group w tym miejscu.

dOWNLOAD

Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem IG a potrzebujesz tej dokumentacji – napisz na biuro@inetgroup.eu – znajdziemy jakiś sposób aby się nią podzielić.

A jeżeli będziesz miał kolejne pytania – np. co do wartości dla poszczególnych załączników to także służymy pomocą – pomoc@inetgroup.eu

Tak więc, łączcie się operatorzy o znaczącej pozycji rynkowej!

~ Grzegorz Szeliga, iNET GROUP Sp. z o.o.


Czytaj także:
DRUGA FALA
DWIE OBIETNICE