BlogBIG20200723f

~ Paweł Kucięba; iNET GROUP

Gotowi na zdalne potwierdzanie zawarcia warunków w umowie? Usługa iSIGN w iNET GROUP jest już gotowa. W wyniku porozumienia pomiędzy iNET GROUP Sp. z.o.o. a LoVo Software Sp. z o.o. zaimplementowane rozwiązanie FlowDog zostało wzbogacone o kolejny zaawansowany proces biznesowy – potwierdzenie warunków zawartych w umowie.

Na czym to właściwie polega? Platforma FlowDog przygotowuje dokument w formacie .pdf, który zawiera informacje na temat przebiegu procesu, dane Operatora i Abonenta, wypełnioną Umowę Abonencką oraz datę i godzinę wyrażenia przez Użytkownika Końcowego woli zawarcia Umowy Abonenckiej. Pełna dokumentacja zostaje wysłana w sposób możliwy do utrwalenia Abonentowi oraz Operatorowi na adres e-mail, a także zostaje zarchiwizowana w systemie.

Dzięki zastosowanym dodatkom Operator zyskał możliwość bezobsługowego przekazania niezbędnych informacji oraz dokumentacji zainteresowanym podpisaniem umowy Abonentom. Operator wprowadza do Platformy FlowDog ofertę Umowy Abonenckiej w formacie pliku .pdf oraz dane identyfikujące potencjalnego lub aktualnego Abonenta. Abonent w celu potwierdzenia woli zawarcia Umowy Abonenckiej z Operatorem łączy się z Platformą FlowDog. Zaznacza odpowiednie pola wyboru, a następnie wprowadza wygenerowany przez system niepowtarzalny kod, który został wysłany na jego telefon komórkowy w postaci SMS. Kod stanowi Podpis elektroniczny i wprowadzając go Abonent potwierdza wolę zawarcia Umowy z Operatorem.

WWWlogo3

Niezliczone godziny spotkań, nieprzerwane badania rynku, skuteczna współpraca pomiędzy firmą LoVo Software Sp. z o.o., której podstawową działalnością jest świadczenie nowoczesnych usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń telefonicznych i dostępu do Internetu, a firmą iNET GROUP Sp. z.o.o. która od ponad dekady pełni rolę integratora branży ISP, a swoją współpracę z Operatorami opiera na znajomości rynku i zaufaniu, które buduje dzięki właściwej komunikacji i integrowaniu branży telekomunikacyjne – to właśnie te kluczowe aspekty pozwoliły na stworzenie niezbędnego narzędzia jakim jest iNET iSign!

~ Paweł Kucięba; iNET GROUP


~ Błażej Wawrzyniak; KLARP

Forma dokumentowa już od jakiegoś czasu jest pełnoprawną formą zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W takim przypadku nie zmieniają się wzorce umowne, a jedynie sposób zawierania umowy.

Forma dokumentowa nie jest całkowitym novum w polskim prawodawstwie, gdyż obowiązuje już od września 2016 r., na skutek nowelizacji kodeksu cywilnego. Tam też należy szukać wyjaśnienia, na czym w istocie polega wskazana forma zawierania umów. Zgodnie z art. 77 § 2 kodeksu cywilnego do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Forma dokumentowa różni się od formy pisemnej tym, że nie wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, niemniej niezbędna jest możliwość identyfikacji osoby, od której pochodzi oświadczenie woli. Analizując dokumentową formę zawierania umów nie sposób pominąć wprowadzoną definicję dokumentu zamieszczoną w art. 773 kodeksu cywilnego, zgodnie z którą dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Definicja dokumentu jest zatem bardzo szeroka i obejmuje każdą informację, która została w jakikolwiek sposób utrwalona, a możliwe jest przy tym jej odtworzenie, a więc np. e-mail, sms, czy nagranie audiowizualne.

Wydawać mogłoby się, że ustawodawca umożliwił przedsiębiorcom telekomunikacyjnym zawieranie umów w jednej z najmniej sformalizowanych form. Zgodnym z przepisami prawa telekomunikacyjnego będzie zatem zawieranie umów za pomocą wymiany wiadomości mail, czy sms. Przykładowo możliwym stanie się wysłanie do abonenta wypełnionych wzorców umownych w formie plików pdf. z prośbą o ich akceptację, a wraz z uzyskaniem pozytywnej odpowiedzi zwrotnej od abonenta będziemy mieli do czynienia z zawarciem umowy w formie dokumentowej. Jest to spore ułatwienie dla ISP, zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19.

Forma dokumentowa umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Choć forma dokumentowa wydawać by się mogła bardzo prosta do wprowadzenia to jednak spostrzec należy szereg obowiązków nałożonych na ISP. Nowelizacja wprowadza nie tylko możliwość wyboru przez konsumenta formy zawarcia umowy, spośród tych oferowanych przez ISP, ale także kolejny obowiązek informacyjny – konieczność poinformowania konsumenta o oferowanych formach zawarcia umowy i to przed jej zawarciem. Co więcej dodano art. 56a prawa telekomunikacyjnego, zgodnie z którym w przypadku, gdy oświadczenia woli składane są w formie dokumentowej, dostawca usług utrwala i dostarcza abonentowi treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków umowy oraz oświadczenie abonenta o związaniu się tymi warunkami na trwałym nośniku. Według uzasadnienia do projektu ustawy obowiązek ten ma służyć pewności obrotu oraz co ciekawe obejmuje on wszystkich abonentów, a nie tylko konsumentów. O ile umowa jest zawierana np. za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej, o tyle łatwo sobie wyobrazić spełnienie warunków, poprzez przesłanie abonentowi wzorców umownych wraz z odpowiednio wyrażonym oświadczeniem abonenta (np. odpowiedniej treści checkbox). W przypadku umowy zawieranej w inny sposób, np. poprzez mail, gdy dostawca usług prześle abonentowi warunki umowy, a abonent zaakceptuje je w wiadomości zwrotnej, to de facto konieczne będzie przesłanie wydruków korespondencji lub zapisu korespondencji na innym trwałym nośniku (nie wykluczając poczty elektronicznej). Nie sposób przy tym pominąć, że przy zawieraniu umowy często od abonenta wymagane są określone oświadczenia, czy zgody, które muszą być jasne i wyraźne, a nie dorozumiane. Pewnym rozwiązaniem może być przesyłanie abonentowi wzorów dokumentów z prośbą o ich wypełnienie i odesłanie skanem pocztą elektroniczną, z tym że idąc literalnym brzmieniem przepisu i tak konieczne będzie jeszcze ponowne odesłanie wzorów wraz z oświadczeniem o chęci związania się umową do konsumenta na trwałym nośniku.

Nadto w związku z pojawieniem się nowej formy zawierania umów wprowadzone zostały również pewne zmiany w zakresie jednostronnej modyfikacji umów z abonentami, w tym m. in. to, że co do zasady zmiany umów z abonentami mają się odbywać w formie, w jakiej zawarta została umowa.

~ Błażej Wawrzyniak; KLARP


Czytaj także:
KRÓLOWIE VOiP ŁĄCZCIE SIĘ