BlogBIG20200903b

~ Michał Latuszewski, KLARP;

Status konsumenta również dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Już od 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowelizacja dotycząca rozszerzenia zakresu stosowania przepisów konsumenckich, wprowadzona ustawą z 31.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. W myśl nowelizacji przepisy konsumenckie związane m.in. z klauzulami abuzywnymi, prawem do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, a także przepisy regulujące szczególne uprawnienia wynikające z rękojmi obejmą również osoby fizyczne zawierające umowy bezpośrednio związane ze swoją działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zgodnie z art. 22(1) kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Do tej pory uważało się, że konsumentem nie jest zatem żaden przedsiębiorca zawierający umowę związaną ze swoją działalnością gospodarczą. Według znowelizowanych przepisów osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą traktowane będą jako konsumenci, o ile przedmiot umowy nie będzie związany z ich działalnością zawodową w zakresie:

  1. klauzul abuzywnych na podstawie dodanego art. 385(5) kodeksu cywilnego;
  2. 14. dniowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość na podstawie dodanego art. 38a ustawy o prawach konsumenta;
  3. szczególnych uprawnień z rękojmi za wady rzeczy sprzedanych (za wyjątkiem możliwości modyfikacji roszczeń z rękojmi, choć z uwagi na to, że takie ograniczenie będzie mogło stanowić klauzulę abuzywną i tak będzie to wątpliwe), w szczególności domniemania istnienia wady tkwiącej w sprzedanej rzeczy, a zgłoszonej przed upływem roku od wydania rzeczy, pełnego katalogu roszczeń, jak również terminów reklamacyjnych, na podstawie dodanego art. 556(4) kodeksu cywilnego.

Z uzasadnienia do nowelizacji wynika, że zmienione przepisy mają przeciwdziałać nierówności praw podmiotów takich czynności, w których osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawiera umowę z innym przedsiębiorcą, jeśli wspomniana umowa nie jest bezpośrednio związana z jej branżą lub specjalizacją (np. stolarz zawierający z dostawcą usług umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych). Dość istotną rolę w ocenie zawodowego charakteru czynności ustawodawca powierzył wpisom PKD w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

~ Michał Latuszewski, KLARP;


 

Czytaj także:
ZRÓBMY TO PRZEZ INTERNET
KOLEGA DEVELOPER JUŻ NIE POMOŻE