~Wojciech Gębura

Wkrótce otworzą się nowe drzwi dla operatorów chcących skorzystać z dotacji na rozwój sieci światłowodowych. Trwają konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) 2021-2027, który jest kontynuacją POPC i kolejnym etapem cyfryzacji Polski. Budżet programu wynosi 2 mld Euro.

Celów FERC jest kilka, w tym najbardziej interesujący dla ISP, czyli budowa społeczeństwa gigabitowego. 

Co kryje się pod tą nazwą? 

Zapewnienie dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mbps, z możliwością modernizacji do przepustowości mierzonych w gigabitach na sekundę.

W nowym programie będą kontynuowane działania zmierzające do jak największej dostępności Internetu szerokopasmowego, o możliwie najwyższych parametrach technicznych. Obejmie on obszary, gdzie stwierdzono niewystarczającą dostępność sieci nowej generacji (NGA), lub sieci o bardzo dużej przepustowości (VHCN). Dofinansowanie będzie można otrzymać na budowę, rozbudowę, lub przebudowę sieci dostępowych.

Kto będzie mógł ubiegać się o wsparcie z Programu FERC?

  • przedsiębiorcy
  • jednostki administracji publicznej
  • organizacje pozarządowe
  • podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki
  • placówki lecznicze
  • instytucje kultury

Jaka będzie forma wsparcia?

Na podstawie doświadczeń z realizacji projektów w POPC przyjęto, że podstawową formą finansowania w Priorytecie I Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, będą dotacje.

Jakie projekty mają szansę otrzymać dofinansowanie? 

Największe szanse będą miały projekty realizowane na obszarach szarych NGA, czyli tam, gdzie istnieje, lub w ciągu najbliższych trzech lat ma zostać zbudowana tylko jedna sieć NGA i żaden operator nie planuje zbudować sieci NGA w ciągu najbliższych trzech lat. Natomiast działaniem uzupełniającym będzie finansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO) interwencji na obszarach białych NGA, czyli tam, gdzie NGA obecnie nie istnieją i najprawdopodobniej w ciągu trzech lat nie zostaną wybudowane przez prywatnych inwestorów.

W jaki sposób zostaną wytypowane obszary wsparcia?

Identyfikacja obszarów wsparcia będzie dokonana na podstawie danych z inwentaryzacji usług i infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzonej przez Prezesa UKE, oraz analiz dostępności usług i oceny ekonomicznej opłacalności inwestycji. Wsparcie oraz jego wysokość będą uzależnione od zidentyfikowanych potrzeb. Interwencja jest przewidziana tylko na tych obszarach, na których stwierdzone zostaną braki w dostępie do Internetu o wysokich przepustowościach. Jest bardzo prawdopodobne, że dofinansowane będą przede wszystkim projekty zlokalizowane na obszarach wiejskich o niskiej, lub bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz rozproszonej zabudowie, a w także małych i średnich miastach (szczególnie w Polsce wschodniej i północno-wschodniej). 

Jakie będą kryteria i system wyboru projektów do dofinansowania?

Konkretne wartości wskaźników, które będą musiały zostać osiągnięte w realizowanych projektach nie są jeszcze znane. W założeniach planuje się przyjęcie głównie aukcyjnego systemu wyboru projektów dotyczących budowy infrastruktury szerokopasmowej. 

Szczegółowe informacje będą dostępne po ogłoszeniu naboru wniosków. Wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy odbędzie się 13 maja, natomiast zakończenie konsultacji społecznych 25 maja br.

Autor zajmuje się doradztwem operacyjnym oraz pozyskiwaniem środków finansowych dla MSP w formie dotacji, pożyczek i leasingu. Od 2013 roku związany z branżą ISP. Kontakt: info.funduszerozwojowe@gmail.com

Artykuł na podstawie projektu Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, dostępnego na stronie https://www.polskacyfrowa.gov.pl/