Szanowni Państwo, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, w dniu 30 listopada 2022 r. mija termin złożenia oświadczenia uprawniającego do stałej ceny energii elektrycznej na rok 2023. Uprawnienie do korzystania z energii elektrycznej w cenie 785 zł za MWh jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów użyteczności publicznej. 

Gospodarstwa domowe również mają możliwość skorzystania z gwarantowanej maksymalnej ceny energii elektrycznej w wysokości 693 zł za MWh. Uprawnienie to przysługuje w momencie, gdy zużycie energii jest wyższe niż 2MWh dla zwykłego gospodarstwa domowego, 2,6MWh dla gospodarstwa domowego w którym jest osoba niepełnosprawna oraz 3MWh dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny. Gospodarstwa domowe których limit zużycia energii jest równy 2MWh nie muszą składać oświadczenia, uprawnienie zostaje przyznane automatycznie. Odbiorcy energii elektrycznej o podwyższonym limicie tj. 2,6MWh oraz 3MWh w wyżej wymienionych przypadkach, w celu skorzystania z zamrożonych cen energii elektrycznej powinni złożyć oświadczenie do swojego sprzedawcy energii do dnia 30 czerwca 2023 r.;

Stosowne oświadczenie można złożyć w formie papierowej, elektronicznej lub osobiście w wybranym punkcie klienta swojego sprzedawcy energii. Wzory oświadczeń znajdują się na stronach internetowych poszczególnych sprzedawców energii. Korzystając z formy elektronicznej takiego oświadczenia należy jednak pamiętać, iż musi być ono opatrzone podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym przesłanym pocztą elektroniczną.

Poniżej skrót informacji dot. składania oświadczeń dla poszczególnych sprzedawców energii.

Sprzedawca energii elektrycznej Enea przyjmuje oświadczenie wysłane w formie elektronicznej na adres: ustawa@enea.pl, osobiście w punkcie obsługi klienta lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie „Oświadczenie” na adres korespondencyjny: Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań lub z dopiskiem na kopercie „Oświadczenie” na adres korespondencyjny zawarty w umowie.

Oświadczenie do sprzedawcy energii Tauron należy składać w formie elektronicznej na adres: eny@tauron.pl (wymagane elektroniczne potwierdzenie tożsamości), za pośrednictwem poczty na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice lub osobiście w wybranym punkcie obsługi klienta.

Oświadczenie do sprzedawcy energii PGE można złożyć poprzez platformę ePUAP, za pośrednictwem poczty na adres PGE Obrót S.A., ulica 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów lub osobiście w wybranym punkcie obsługi klienta.