1. PKE wraca do Sejmu? 

Pomimo, że Projekt Ustawy Prawo Telekomunikacji Elektronicznej oraz Ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawa Telekomunikacji Elektronicznej zostały wycofane z Sejmu w dniu 21 kwietnia br., to w dniu 17 maja br. w zaktualizowanym Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiała się informacja, że planowane jest przyjęcie wymienionych powyżej aktów prawnych jeszcze w II kwartale 2023 r. Jako osobę odpowiedzialną za opracowanie projektu wskazano Ministra Cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego.

źródło: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy–przepisy-wprowadzajace-ustawe—prawo-komunikacji-elektronicznej

2. VECTRA przegrywa proces z SFP

W dniu 15 maja 2023 r. Sąd Apelacyjny zakończył 5-letni spór pomiędzy spółką VECTRA S.A. a Stowarzyszeniem Filmowców Polskich dotyczący prawidłowości realizacji zapisów umowy licencyjnej. Operator został zobowiązany do dopłaty wynagrodzenia autorskiego w kwocie ponad kilkunastu milionów złotych oraz do zapłaty wielomilionowej kwoty odsetek za opóźnienie. To już kolejny po wyroku Sądu Apelacyjnego z listopada 2020 w Gdańsku prawomocny wyrok zapadły w analogicznej sprawie przeciwko spółce VECTRA S.A.

źródła: https://www.zapa.org.pl/aktualnosci,2,419,Stowarzyszenie-Filmowcow-Polskich-ponownie-zwycieza-w-sadzie-z-VECTRA-S-A.html;https://www.telko.in/wyrok-sadu-apelacyjnego-w-sporze-sfp-vectra

3. UOKIK radzi jak prawidłowo informować o obniżkach cen

W związku z pytaniem Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wywiązywania się przez przedsiębiorców z nowych obowiązków dotyczących nowelizacji ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw jak również nowelizacji ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, Prezes UOKIK przeprowadził analizę w zakresie informowania o obniżkach cen. W jej wyniku, Prezes UOKIK przygotował zbiór rekomendacji zarówno wielkich sieci handlowych i dużych spółek z branży e-commerce, jak i mikro, małych oraz średnich firm. Dokument precyzuje kto i w jakiej sytuacji musi uwidaczniać najniższą cenę z 30 dni przed obniżki, zawiera praktycznie wskazówki, jak rozwiązać pojawiające się problemy oraz informuje o możliwych sankcjach za naruszenie obowiązków. Dla przedsiębiorców chcących poszerzyć wiedzę w tym zakresie, przeprowadzony został również webinar na temat prawidłowego oznaczania obniżek cen „O cenie na przecenie – dla
przedsiębiorców”, który znaleźć można pod adresem: https://www.infoliniakonsumencka.pl/webinary-podcasty//

Kodeks Dobry Praktyk dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=19551

4. Kodeks dobrych praktyk – współpraca PT i OSD w zakresie dostępu do słupów elektroenergetycznych 

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował Kodeks dobrych praktyk w zakresie współpracy przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz operatorów dystrybucyjnych, objaśniający kluczowe kwestie dotyczące współpracy w zakresie współkorzystania ze słupów elektroenergetycznych oraz rekomendacje, w jaki sposób należy rozwiązać potencjalne kwestie sporne. W Kodeksie znalazły się m.in. ogólne zasady dotyczące umów oraz komunikacji pomiędzy stronami, procedury i zasady dostępu wraz z rekomendacją jak powinna przebiegać procedura dostępu oraz opis modelu naliczania opłat za dostęp do słupów elektroenergetycznych, w tym wyjaśnienie kiedy OSD może naliczać opłatę za kable abonenckie oraz rekomendacje naliczania opłat za rozgałęzienia kabla telekomunikacyjnego.

źródło: https://www.uke.gov.pl/akt/kodeks-dobrych-praktyk-wspolpraca-pt-i-osd-w-zakresie-dostepu-do-slupow-elektroenergetycznych,480.html

5. Sprawozdanie z działalności Prezesa UKE za rok 2022 

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport z działalności Prezesa UKE za rok 2022.  W raporcie znalazły się informacje m.in. o: interwencjach podjętych na rzecz konsumentów, przeprowadzonych badaniach konsumenckich, wzroście średniej przepływności szerokopasmowego dostępu w Polsce, kontrolach przeprowadzonych u operatorów, liczbie publicznych hotspotów w Polsce, liczbie operatorów wciąż korzystających z dopłat do euroroamingu, liczbie operatorów, którzy uchybili obowiązkom raportowym, podjętych przeglądach telekomunikacyjnych rynków właściwych, rozmowach na temat pasma 700 MHz prowadzonych z Rosją tuż przed wybuchem wojny, prolongatach i wygaszaniu rezerwacji częstotliwościowych, kontrolach u operatorów nielegalnie poddzierżawiającym pasmo radiowe na rzecz podmiotów trzecich, jak również o zatrudnieniu i budżecie UKE. Pełna treść Raportu dostępna pod adresem: https://bip.uke.gov.pl/sprawozdania/sprawozdanie-z-dzialalnosci-prezesa-uke-za-2022-rok-,22.html

6. Ministerstwo Cyfryzacji na Konferencji Impact’23

W dniach 10-11 maja br. w Poznaniu odbył się międzynarodowy kongres Impact’23, skoncentrowany na analizie przyszłych i dokonujących się zmian społecznych oraz gospodarczych. W konferencji udział wzięli topowi managerowie z największych globalnych firm, decydenci polityczni, regulatorzy, wybitni naukowcy oraz światowej klasy eksperci oraz mówcy. Aktywnym uczestnikiem wydarzenia okazało się również Ministerstwo Cyfryzacji, które zaprezentowało aplikację mObywatel oraz przeprowadziło liczne konsultacje poszukując nowych pomysłów na jej dalszy rozwój.

źródła: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/jestesmy-liderami—ministerstwo-cyfryzacji-na-kongresie-impact23https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/impact23-10-uslug-cyfrowych-w-10-minut–minister-janusz-cieszynski-o-nowej-wersji-20-aplikacji-mobywatel

7. Cyberbezpieczeństwo – publikacja Kodeksu Dobrych Praktyk: 

W odpowiedzi na coraz liczniejsze zjawiska rozpowszechniania nieprawdziwych treści w Internecie, organizacje: Crazy Nauka, CyberDefence24, FakeHunter, Fundacja Zamenhofa, Fundacja Rozwoju Przez Całe Życie, Fundacja Nauka. To lubię, Spider’s Web+, Stowarzyszenie Demagog, Stowarzyszenie Pravda, Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog i NASK wspólnie wypracowały „Kodeks Dobrych Praktyk” w zakresie przeciwdziałania zjawisku dezinformacji w Internecie. Kodeks charakteryzuje najpopularniejsze metody działań dezinformacyjnych w polskiej infosferze, jak również przedstawia szereg działań umożliwiających ich prawidłową identyfikację oraz odróżnienie. Przedstawione opracowanie kładzie również szczególny akcent na przeciwdziałanie zjawisku dezinformacji, w szczególności poprzez stosowanie Fact-checking’u oraz crosschecking’u, prowadzenie kampanii informacyjnych oraz warsztatów skierowanych do grup najbardziej narażonych na dezinformacje, współpracę z mediami oraz ułatwianie procedur zgłoszeń poprzez stosowne procedury na platformach. Pełna treść Kodeksu Dobrych Praktyk do pobrania pod adresem:

źródło: https://www.nask.pl/pl/wlaczweryfikacje/kodeks-dobrych-praktyk/4991,Kodeks-Dobrych-Praktyk.html  

8. Konsultacje Komisji Europejskiej nad Cyber Solidarity Act i Cyber Skills Proposal Amendment

W dniu 20 kwietnia 2023 r. Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje dwóch istotnych projektów dotyczących cyberbezpieczeństwa – uzasadnienia do projektu Cyber Solidarity Act, którego celem jest wzmocnienie zdolności Unii Europejskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz The Cyber Skills Proposal Amendment, który proponuje spójny system certyfikacji usług. Uwagi do projektów można zgłaszać do 21 czerwca 2023 r. Linki do angielskojęzycznej wersji projektów: 

CSA: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13816-Cyber-Solidarity-Act_en
CSPA:      https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13816-Cyber-Solidarity-Act_en

źródło:https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rozpoczely-sie-konsultacje-komisji-europejskiej-nad-cyber-solidarity-act-i-cyber-skills-proposal-amendment

9. Konsultacje publiczne w sprawie projektu Komisji Europejskiej dot. łączności gigabitowej

Komisja Europejska przedstawiła pakiet inicjatyw mających na celu udostępnienie łączności gigabitowej
do 2030 r. wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom w całej UE. Pakiet składa się z trzech elementów: wniosku dotyczącego Aktu o infrastrukturze gigabitowej, projektu zaleceń w sprawie sieci gigabitowej oraz konsultacji publicznych na temat przyszłości sektora łączności i infrastruktury. Inicjatywy te stanowią podstawy do transformacji sektora łączności w UE, w zgodzie z celami Europejskiej Dekady Cyfrowej (tzw. Digital Decade). KE zachęca również wszystkich przedsiębiorców do wzięcia udziału w ankiecie (link do kwestionariusza: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Future_of_Connectivity). 

10. Ogłoszone przetargi na usługi telekomunikacyjne: 

  • Poczta Polska S.A. ogłosiła rozpoczęcie postępowania przetargowego na świadczenie usług telefonii stacjonarnej i VoIP na okres 48 miesięcy. Szacowana na podstawie wadium wartość zamówienia wynosi 6 mln zł. Usługi mają być świadczone m. in. za pomocą posiadanego przez zamawiającego systemu telefonii, w skład którego wchodzą: system VoIP (wraz z modułem monitorowania i zarządzania oraz systemem nagrywania) oraz system bilingowy KOBI. Zamawiający przewiduje, że z chwilą przejęcia systemu telefonii, będzie posiadał około 178 łączy telefonicznych, 45 numerów Fax2Mail, 13 375 numerów VoIP. Oferty można składać do 05 czerwca 2023 r.

źródła:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276444-2023:TEXT:PL:HTML&src=0https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska

  • Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła rozpoczęcie postępowania przetargowego na świadczenie usług transmisji danych w Sieci WAN oraz dostępu do Internetu przez okres 36 miesięcy. Szacowana na podstawie wadium wartość zamówienia wynosi 4,2 mln zł. Oferty można składać do 26 czerwca 2023 r. 

źródła:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296135-2023:TEXT:PL:HTML&src=0https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f6163ddf-ee3a-11ed-9355-06954b8c6cb9