Status epidemii

Status epidemii

BlogBIGmarzec264

W związku z wprowadzaniem stanu epidemii 20 marca oraz jego zaostrzeniem dwa dni temu (24 marca) chcemy przekazać Państwu kilka informacji oraz rekomendacji. Na początku chcielibyśmy zwrócić uwagę, że wprowadzone ograniczenia dotyczą przedsiębiorców telekomunikacyjnych tak samo jak innych przedsiębiorców. Nie wprowadzono szczególnych obowiązków lub ograniczeń nałożonych wyłączne na przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Wielu przedsiębiorców, organów administracji publicznej i innych instytucji postanowiło, gdzie tylko jest taka możliwość, uruchomić pracę zdalną. Spowodowało to zwiększenie ruchu telekomunikacyjnego – średnio o ok. 50%.

Mając na względzie zwiększenie zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne, często przy zmniejszonej obsadzie oraz ograniczeniach wynikających z ryzyka zarażenia się wirusem, przed przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi stoją szczególnie trudne i odpowiedzialne zadania utrzymania sieci telekomunikacyjnej w należytej sprawności i świadczenia usług na odpowiednim poziomie.

Nasze rekomendacje:
1. Należy zwrócić szczególną uwagę na:

· elementy sieci wykorzystywane do świadczenia usług telefonicznych, aby umożliwić potrzebującym skontaktowanie się z numerami alarmowymi, placówkami służby zdrowia, organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

· elementy sieci za pomocą których świadczone są usługi dla podmiotów szczególnie zaangażowanych w zwalczaniu epidemii takich jak placówki służby zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej itp. – dotyczy to oczywiście usług świadczonych na podstawie umów zawieranych dotychczas z tymi podmiotami,

2. W przypadku stwierdzenia awarii sieci telekomunikacyjnej, powodującej uniemożliwienia wykonywania połączeń telefonicznych niezwłocznie powiadamiać Prezesa UKE. Powiadomienie takie przesyłać bez względu na ilość abonentów objętych awarią lub czasie trwania tej awarii.

3. W przypadku stwierdzenia generowania bardzo dużego ruchu telekomunikacyjnego, mogącego zagrozić lub poważnie utrudnić w zapewnieniu ciągłości świadczenia usług, przedsiębiorca telekomunikacyjny może podjąć działania mające na celu:
· eliminację przekazu komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu sieci lub usług,
· przerwanie lub ograniczenie świadczenia usługi telekomunikacyjnej na zakończeniu sieci, z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu sieci lub usług.

4. W przypadku podjęcia powyższych działań należy jak najszybciej i nie później niż w ciągu 24 godzin od ich podjęcia, powiadomić Prezesa UKE. Powiadomienie można przesłać drogą elektroniczną korzystając z:
· Platformy Usług Elektronicznych UKE,
· formularza kontaktowego dostępnego na stronie Formularz Kontaktowy,
· adresu mailowego Punktu Kontaktowego Prezesa UKE: pk@uke.gov.pl lub dso@uke.gov.pl .

W przypadku podjęcia środków, o których mowa wyżej, oraz powiadomienia Prezesa UKE, przedsiębiorca telekomunikacyjny nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie wynikającym z podjętych środków. W razie pytań lub wątpliwości cały nasz zespół służy pomocą, poniżej dane kontaktowe dla przypomnienia

Andrzej Fudala   |   andrzejf@sayf.com.pl   |   663 086 526

Jerzy Figurski   |   jerzyf@sayf.com.pl   |   603 713 346

Dariusz Fudala   |   dariuszf@sayf.com.pl   |   663 321 901

 

~ Dariusz Fudala, SAY-F


Czytaj także:
SAY-F ZNACZY BEZPIECZEŃSTWO
VIDEO 24iM CZĘŚĆ 3

%d bloggers like this: